Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η Σημαντικότερη Έννοια του 21ου Αιώνα

Από την ομάδα του Positivelife.gr.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έννοιες του 21ου αιώνα. Στόχος της αειφορίας είναι η απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να απειλείται η παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας των προϊόντων στο μέλλον. Συναφείς όροι, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται με σχεδόν ταυτόσημη έννοια, είναι η πράσινη ανάπτυξη και η πράσινη οικονομία. Η βιωσιμότητα συνεπάγεται ότι οι φυσικοί πόροι εκμεταλλεύονται με μικρότερη ταχύτητα από αυτή με την οποία ανανεώνονται. 

Οι Τρεις Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Οικονομική Βιωσιμότητα 

Η οικονομική βιωσιμότητα αναφέρεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται µε τον πιο συνετό τρόπο σε σχέση µε τις άλλες πτυχές της βιωσιμότητας. 

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα 

Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, για να επιτευχθεί προϋποθέτει τη διατήρηση της πλήρης λειτουργικότητας του φυσικού περιβάλλοντος.

Κοινωνική Βιωσιμότητα 

Η κοινωνική βιωσιμότητα στοχεύει στη γενικότερη βελτίωση της κοινωνίας. Σε γενικές γραμμές η κοινωνική βιωσιμότητα υποστηρίζει ότι οι μελλοντικές γενεές έχουν δικαιώματα στην ίδια ή καλύτερη ποιότητα ζωής από τη σημερινή. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι βαθιά συνδεδεμένη με το περιβάλλον. Η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα, καθώς ο άνθρωπος έχει ανάγκη όλες τις δραστηριότητες και τα προϊόντα που του προσφέρει. Εκτός από την ορθή χρήση των δραστηριοτήτων του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη ασχολείται και με την προστασία του περιβάλλοντος µε σκοπό τη χρήση του από τις μελλοντικές γενιές.

Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Κοινωνική της Διάσταση 

Η ανάπτυξη και η ευημερία που παρατηρήθηκε σε αγορές και οικονομίες, στα πλαίσια της διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης τα τελευταία εβδομήντα περίπου χρόνια, επιδείνωσαν όχι μόνο τα περιβαλλοντικά, αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα, όπως η απόλυτη φτώχεια και η πλήρης στέρηση βασικών αγαθών που βασανίζουν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είναι φανερή λοιπόν η αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και Οικονομία

Ένα από τα βασικά προβλήματα του συνδυασμού της παγκόσμιας οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι οι οικονομίες δε χρησιμοποιούν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι αποδοτικά. Επίσης η σπανιότητα είναι μία από τις κύριες οικονομικές αρχές της βιωσιμότητας. Η έλλειψη φυσικών πόρων της γης δημιουργεί την ανάγκη εύρεσης ενός αποδοτικού και καλύτερου τρόπου εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πόρων. 

Η Ανάγκη της Βιωσιμότητας

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερες επιστημονικές έρευνες αποδεικνύουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι διαπιστώσεις και οι αποδείξεις αυτές συντελούν στη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει κάποια όρια τα οποία προσδιορίζονται κυρίως από την ικανότητα του πλανήτη. Καταβάλλονται προσπάθειες για να υιοθετηθεί ένας πιο φιλικός προς το περιβάλλον τόνος, στη σχέση εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων και αναπτυξιακών πολιτικών τα τελευταία χρόνια. 
Ουσιαστικά, η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί μια παγκόσμια πολιτική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια προσπάθεια να ενσωματωθούν οι περιβαλλοντικές διαστάσεις στις αναπτυξιακές πολιτικές και μια προσπάθεια συντονισμού της περιβαλλοντικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η συμπόρευση και των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από πολλούς παράγοντες – πολιτεία, οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ.

Author